LAO ZI'S NEI RIYONG JING

太上老 君內日用 妙 經

TAISHANG LAOJUN NEI RIYONG MIAOJING/ZAH JUNG KING

HET MYSTIEKE GESCHRIFT OVER DE RICHTLIJNEN VOOR DE DAGELIJKSE MEDITATIE DOOR DE HOOGSTE HEER LAO


Inleiding

TAISHANG LAOJUN NEI RIYONG MIAOJING:

'Het Wonderbaarlijke/Mystieke Geschrift over de Richtlijnen voor de Dagelijkse Innerlijke Training zoals verwoord door de Hoogste Heer Lao',

ook wel genaamd: ZAH YUNG KING: 'Het Geschrift van de Richtlijnen voor de Dag'

Bij de 'Richtlijnen' is er sprake van twee verschillende Chinese versies en titels:

Taishang Laojun Nei Riyong Miaojing”(vert. Komjathy) en “Zah Yung King” (vert. Legge).

'Nei Riyong' staat volgens Louis Komjathy voor Dagelijkse (Ri) Innerlijke (Nei) Training (Yong), voor dagelijkse meditatie.

In beide benamingen heeft 'Jing' of 'King' weer de betekenis van (klassiek) geschrift.

Zah Yung staat volgens James Legge voor Richtlijnen voor de Dag.

Deze twee titels, net als de teksten samenvoegend kom ik tot:

Richtlijnen voor de Dagelijkse Meditatie


Voor een verder inzicht in Daoïstische meditatie, aansluitend op de Qing Jing Jing, heb ik nog een niet eerder in het Nederlands uitgebrachte of toegelichte tekst opgenomen:

LAO ZI'S GESCHRIFT OVER DE RICHTLIJNEN VOOR DE DAGELIJKSE MEDITATIE

De Nederlandse titel, de indeling in drie delen en de samenstelling van de verzen zijn mijn hertaling en dus interpretatie van het geschrift. Deze hertaling is gebaseerd op de enige twee mij bekende, bovengenoemde vertalingen in het Engels en is geheel voor mijn verantwoording.

Voor wie Lao Zi beschouwd als als meditatieleraar is het logisch dat deze zijn discipelen aanwijzingen voor meditatie en de bijbehorende geesteshouding gegeven heeft, zoals die zijn opgenomen in de Qing Jing Jing en de “Richtlijnen”.

In de Qing Jing Jing ligt de nadruk op het begrip Dao, op de juiste geesteshouding en hoe door begeerte daarvan afgeweken wordt.

In de 'Richtlijnen' vindt U nadere aanwijzingen voor meditatie met betrekking tot 'zitten', voeding, (geestes)houding en ademhaling.


In het eerste Deel komt de juiste (zit)houding kort aan de orde, in de verzen 1 t/m 5.

In Deel 2, de verzen 6 t/m 13 wordt het begrip Qi geïntroduceerd; verder gaan deze verzen over de juiste geesteshouding en diepe meditatie; er zijn veel overeenkomsten met de Qing Jing Jing en de oudere Daoïstische geschriften zoals de Dao Deh Jing en vooral de Nei Yeh.

Vers 14 t/m 16 in Deel 3 gaan over de 'zeven schatten' die in het lichaam worden waargenomen. Vooral deze laatste verzen zijn typisch Daoïstisch te noemen.

Net als bij de Qing Jing Jing zijn deze oraal doorgegeven aanwijzingen veel later in deze vorm opgetekend, maar met Deel 1 en 2 vergelijkbare teksten zijn terug te vinden in de Dao Deh Jing en de ongeveer in dezelfde periode opgetekende mystieke tekst van de Nei Yeh. Ook in de Zhuangzi staan veel overeenkomstige aanwijzingen voor meditatie vermeld.

Waar in Vers 9 wordt gesproken van: in konstant aandachtig bewustzijn wordt er niet bedoeld dat men de gehele dag (Vers 5) in de zithouding dient te mediteren; wel dat de geesteshouding die geconcentreerd wordt toegepast tijden de zitmeditatie idealiter constant wordt volgehouden! Na (jaren)lange meditatietraining kan deze constante aandacht als 'vanzelf' ontstaan.

De Nei Riyong Jing kan dienen als een nadere toelichting op de Qing Jing Jing waarin wordt aangegeven hoe de Daoïstische meditatie vorm heeft gekregen, mede onder enige invloed van het Boeddhisme. Overigens is een bekende auteur over het Daoïsme als Louis Komjathy van mening dat de 'Richtlijnen' niet goed begrepen kunnen worden zonder kennis van de Qing Jing Jing.

Met de Nei Yeh heeft de Nei Riyong Jing het begrip Qi, de adem/levensenergie gemeen.

Voor een uitgebreidere toelichting op deze tekst kunt U per mail contact opnemen via het formulier op de site.DE NEI RIYONG JING/ZAH JUNG KING - Lao Zi's Geschrift over de Richtlijnen voor de Dagelijkse Meditatie

De volledige tekst

Deel 1 Concrete aanwijzingen voor (Zit)Meditatie

{Naar ik heb waargenomen zou Lao Zi de volgende aanwijzingen voor meditatie gegeven kunnen hebben:}


1. Richtlijn voor de dagelijkse oefening:

Reguleer voedsel en drinken

Zit recht met de mond gesloten

Sta geen enkele gedachte toe

Vergeet de '10.000' vormen

\

2. Richt je Geest standvastig

Houd je mond en lippen stijf gesloten

Houd je tanden licht op elkaar

Zie niets met je ogen

Hoor niets met je oren

Het Hart is waakzaam


3. Adem steeds diep in

Adem langzaam en volledig uit,

subtiel en licht

Soms lijkt het of je ademt, en dan weer niet

Onverstoord


4. Dan, zo mediterend,

zal de geest op natuurlijke wijze tot rust komen

Het water van de nieren zal omhoog komen,

het speeksel komt in de mond,

het lichaam wordt werkelijk krachtig

Zo kom je vanzelf op het pad van

het 'verlengen van het leven',

op het pad van Verlichting


5. Richt je gedurende de gehele (de 12 dubbele uren van de) dag

constant op de Zuivere Leegte en Innerlijke Stilte

Ontdoe de Toren van het Hart van alle vormen: Zuivere Leegte

Laat geen (verstorende) gedachten opkomen: Innerlijke Stilte


Deel 2 Het proces van Meditatie

{Naar ik heb waargenomen kunnen deze uitspraken over het meditatieproces tenminste ten dele

gedaan zijn door Lao Zi}

6. Het lichaam het huis van de Qi, de adem/energie

Het Hart het huis van de Geest

Als er (emotionele) gedachten opkomen, beweegt de Geest

als de Geest beweegt wordt de Qi verstoord


7. Als er geen gedachten opkomen, is de Geest stil;

met de Geest in (Innerlijke) Rust is de ademhaling beheerst,

wordt de Qi versterkt

De ware Qi-kracht van de vijf elementen wordt verenigd,

vormt de bootvormige Beker van Jade: Verlichting


8. Het lichaam in harmonie

Lopend en staand, zittend en liggend

in constant aandachtig bewustzijn

Het lichaam bewegend als de wind

De onderbuik weerklinkend als de donder.


9. Doordrongen en in eenheid met de Qi,

als van een rijke drank die naar het hoofd stijgt

Drinkend van slechts een weinig van dit elixer,

hoor je de liederen der Onsterfelijken,

de geluiden van de niet aan woorden gebonden melodieën,

spontaan klinkend zonder klanken,

resonerend zonder trom


10. De Geest en de Qi komen tot vereniging

als bij een ongeboren kind.

Als je je innerlijk observeert

gaat de Geest als vanzelf open

Verblijvend in de Leegte en het Niet-Zijn

schaar je je onder de Wijzen


11. Als je deze vereniging (van Qi en Geest) voortdurend verfijnt

door de 'Negen Transmutaties'

bekrachtig en vervolmaak je het grote 'Cinnaber Elixer'

Je geest keert zich naar believen naar binnen en buiten

Je levensduur komt overeen met die van Hemel en Aarde

Je bent helder stralend als zon en maan

Je bent niet langer gebonden aan leven en dood


12. Elke dag waarin je dit niet beoefent,

doemt het lijden op

Richt je dus, gedurende de twaalf dubbele uren van de dag,

constant op de Zuivere Leegte en Innerlijke Stilte


13. De Qi is de moeder van de Geest,

de Geest is het kind van de Qi

Behoudt je Geest en voedt je Qi

zo standvastig als een broedende kip!

Lukt je dit zonder onderbreking?

Wonderbaarlijk! Wonderbaarlijk!

Dan ben je nooit gescheiden van het mysterie,

het verdiept zich steeds meer!Deel 3 Aspecten van Meditatie volgens de Chinese fysiologie

{Van de verzen van dit deel kan meestal niet gezegd worden dat deze van Lao Zi zijn in de zin dat de inhoud en terminologie meer overeenkomen met de ontwikkelingen van het latere Daoïsme}


14. Mysterieus en nog eens mysterieus,

in het menselijk lichaam bevinden zich Zeven Schatten.

Gebruik deze om het lichaam te versterken

en de Geest tot rust te brengen,

dan zal je levensenergie overvloedig stromen


15. Essentie is kwikzilver

Bloed is geel goud

Qi is prachtig jade

Merg is kwarts

Het brein is verheven zand

De nieren zijn jade-ringen

en het Hart is een schitterend juweel


16. Dit zijn de Zeven Schatten

Houd ze stevig in het lichaam

Laat ze niet verstrooien

Zo gezuiverd door het Grote Medicijn

kunnen allen, de '10.000' Geesten

de sfeer van de Onsterfelijken bereiken