Lao Zi's Qing Jing Jing

TAISHANG LAOJUN'S QINGJING JING/ TAISHANG LAOJUN SHUI CHANG QINGJING JING MIAOJING:

Het Wonderbaarlijke/Mystieke Geschrift van de Zuivere Leegte en Innerlijke Stilte, zoals verwoord door de Hoogste Heer Lao”:

LAO ZI'S GESCHRIFT VAN DE ZUIVERE LEEGTE EN DE INNERLIJKE STILTE

Deze verkorte titel is net als de indeling in drie delen, de samenstelling van de paragrafen en een slotwoord, mijn vertaling/hertaling en dus interpretatie van de Qingjing Jing. Deze hertaling is gebaseerd op een groot aantal directe vertalingen uit het Chinees,  vooral via het Engels.

Toelichting op de titel:

De volledige titel van de Qing Jing Jing zoals hier weergegeven luidt:

太上老 說 常 清 靜 妙 經

“Taishang Laojun shuo chang Qing Jing Miaojing" 

“Het Wonderbaarlijke/Mystieke Geschrift over de Zuivere Leegte en Innerlijke Stilte, zoals verwoord door de Hoogste Heer Lao”.


TAISHANG LAOJUN SHUO CHANG太上老君 說 常

Laojun, de Hoogste Oude (Lao) Heer/het Hoogste Principe (Jun) uit de Oudheid: dit is een omschrijving voor Lao Zi, zoals gehanteerd door de religieuze takken van het Daoïsme. Jun kan uitgelegd worden als Heer en als Principe. Taishang Laojun betekent dan de Hoogste Oude Heer/Principe waarmee Lao Zi bedoeld wordt. Shuo chang wil zeggen 'zoals verwoord door'.

Waar Lao Zi in het westen ten onrechte vooral gezien wordt als een ondoorgrondelijk sociaal-politiek-filosoof, vooral bekend door de Daodeh Jing, wordt hij in de Daoïstische religie in China gezien als een vergoddelijkt persoon, “Taishang Laojun/de Hoogste Heer Lao”, aan wie een behoorlijk aantal geschriften wordt toegeschreven, waaronder dus de Qing Jing Jing. Daar dit geschrift ook enige elementen bevat die boeddhistisch van aard zijn is het onwaarschijnlijk dat het geschrift alleen zijn woorden bevat. Wat niet wegneemt dat vooral het eerste deel – over de Dao – direct overeenkomt met/ontleend is aan de uitspraken van Lao Zi zoals opgetekend in de Dao Deh Jing.

De genoemde vergoddelijking speelt zowel een rol bij de “Hemelse Meesters” als bij de School van Quanzhen, uit welke traditie de Qingjing Jing stamt (zie Bijlage 1).


QING JING MIAOJING 清 靜 妙 經

Qing 清wordt hier – gezien de inhoud van de tekst – vertaald door 'Zuivere Leegte',

Andere vertalingen voor Qing luiden 'zuiverheid', 'puurheid', 'helderheid' (En: purity, clarity).

Jing 靜is door mij, ook weer gezien de inhoud, vertaald als 'Innerlijke Rust' of 'Innerlijke Stilte'

Andere mogelijkheden voor Jing: 'rust', 'stilte', 'kalmte' (En: quiescence, stillness, tranquility, serenity).

Miao 玅(En: Wondrous) staat voor 'wonderbaarlijk', 'mysterieus' – in mijn visie voor mystiek.

De tweede “Jing” 經 heeft de betekenis van 'geschrift' of 'klassiek geschrift', net als bij de Dao Deh Jing.

In het kort:

LAO ZI'S GESCHRIFT OVER DE ZUIVERE LEEGTE EN DE INNERLIJKE STILTE

Voor zover mij bekend is dit een eerste volledige Nederlandse (indirecte) vertaling of hertaling. Het is ook een eerste toelichting op de tekst op deze wijze, zeker in het Nederlands.

Alle niet te vermijden fouten in de vertaling/interpretatie zijn natuurlijk voor mijn verantwoording.

De Qingjing Jing heeft als bijzonderheid dat het zich niet alleen richt op de eenwording met de Dao (verlichting) door de Geest tot rust te brengen door het loslaten van begeerte. Het geschrift wijst ook op het tegenovergestelde proces; hoe de mens door de ontwikkeling van Geest naar zelfdenken vol begeerte steeds meer vervreemdt van de Dao – en terechtkomt in de cirkelgang van de reïncarnatie.

De Qingjing Jing is m.i. logisch onder te verdelen in drie aparte delen en een slotwoord.

Het eerste deel van de Qingjing Jing bespreekt de (Da)Dao als zodanig, onbenoembaar en bron van alle zijn. De formulering daarvan in de Qingjing Jing is overeenkomstig met teksten uit vooral de Dao Deh Jing en de hieronder kort vermelde  Nei Yeh.    

Het mystieke en meditatieve karakter van de Daodeh Jing – en daarmee van de leer van Lao Zi – wordt versterkt door overeenkomsten qua tekst en strekking met in dezelfde tijd als de Dao Deh Jing opgetekende Daoïstische tekst, de Nei Yeh (rond 350 v.C na orale overdracht op schrift gesteld), een lang genegeerde tekst die opgenomen is in het grotere geschrift de Guanzi, welke als zodanig een meer politiek-sociaal karakter heeft. De Nei Yeh, ook eerst mondeling in versvorm overgedragen, gaat vrijwel geheel over mystiek en meditatie en is m.i. afkomstig uit de Daojia, de 'school' van Lao Zi. De 'auteur', de Wijze van wie deze uitspraken zijn, is niet bekend, maar deze zou een direkte volgeling van Lao Zi geweest kunnen zijn, zoals de bekende 'grenswachter' Guan Yin Zi of een van diens leerlingen zoals Lie Zi.

Het tweede deel gaat over het verkrijgen van inzicht in de Dao door meditatie. Ook hier weer zijn er overeenkomstige teksten uit de Dao Deh Jing en de Nei Yeh, maar ook uit het (Zen)Boeddhisme.

Het laatste deel van de Qingjing Jing geeft aan hoe de mens (zijn inzicht in) de eenheid met de Dao heeft verloren door begeerte en verlangen. Een vergelijking, met vooral de Nei Yeh laat weer parallellen zien

Dan volgt nog een kort slotwoord.

Voor een uitgebreidere toelichting op deze tekst kunt U  contact opnemen via het mail-formulier op de site.
DE QINGJING JING – Lao Zi's Geschrift van de Zuivere Leegte en Innerlijke Stilte

ver/hertaald door Wu Wen Zi

De volledige tekst

Deel 1 De Dao

{Naar vernomen sprak Lao Zi de volgende woorden over de Dao}

1. De DaDao heeft als eerste beginsel en bron van het al geen vorm

Het is de oorsprong en voeding van Hemel en Aarde

Hoewel het geen begeerte kent

is het de oorzaak van de omloop van Zon en Maan

(van de cirkelgang van het Zelf)


2. De DaDao kan niet benoemd worden

Het is de oorsprong en voeding van al het bestaande

Het is niet benoembaar,

om het een naam te geven stel ik Dao voor


3. De Dao als eerste beginsel omsluit

Leegte en Vorm, beweging en rust

De Hemel is Leegte, de Aarde is Vorm

De Hemel is beweging, de Aarde is rust

Yang is Leegte, Yin is Vorm


4. Het is als bron van ontstaan tot vergaan

de oorsprong van alle bestaan

Leegte de bron van Vorm

Beweging de bron van rust


Deel 2 Het verkrijgen van inzicht: aanwijzingen voor Meditatie

{Naar ik heb waargenomen zijn de hier aan Lao Zi toegeschreven uitspraken over meditatie analoog aan uitspraken hierover in de Daodeh Jing, de Nei Yeh en de Zhuangzi}


5. Als je permanent in Zuivere Leegte

en Innerlijke Rust kunt verkeren

komen Hemel en Aarde samen

De Geest keert terug naar de oorsprong


6. De Geest, het Zelf, is gericht op de Zuivere Leegte

Het 'Hart' veroorzaakt verstoring

De neiging van de Geest naar Innerlijke Stilte

wordt afgeleid door streven, door begeerte


7. Laat begeerte permanent los

dan komt het Hart tot Innerlijke Stilte

Maak het Hart grondig leeg

dan komt de Geest tot Zuivere Leegte


8. Dan zullen de Zes Verlangens zeker niet herrijzen

de Drie Vergiften zijn vernietigd

Diegenen die niet in deze staat verkeren .

Hebben het Hart nog niet geleegd

en begeerte nog niet uitgebannen


9. Wie begeerte heeft uitgebannen

en dan het Hart observeert

ziet het Hart als leeg

Wie dan het lichaam observeert

ziet het lichaam als leeg

Wie dan vormen buiten zichzelf observeert

ziet deze vormen als leeg

Wie dit volledig heeft gerealiseerd

ziet dat deze drie niets anders dan Leegte zijn

Wie de Leegte observeert vanuit de Leegte

ziet dat er ook geen Leegte is

Als zelfs de Leegte niet-bestaand is

is er ook geen niet-bestaan meer


10. Voor wie er zelfs geen niet-bestaan meer is

zal de Innerlijke Stilte permanent en onverstoord zijn

Als er in Innerlijke Stilte

geen iemand meer bestaat

die rustig is gemaakt

Hoe kan er dan nog begeerte opkomen?

Als er geen begeerte meer oprijst

is er pas werkelijk Innerlijke Stilte


11. Hoewel je net als de Dao altijd in relatie staat tot objecten

dien je deze net als de Dao slechts innerlijk te reflecteren

Hecht je noch in positieve, noch in negatieve zin

dan is er Zuivere Leegte en Innerlijke Stilte


12. Wie bekwaam is op deze manier de staat

van Zuivere Leegte en Innerlijke Stilte te handhaven

zal geleidelijk het zien van de Dao verwerkelijken

Wie de Dao is binnengegaan heeft het Zelf,

de ware natuur gerealiseerd (Verlichting)


13. Hoewel het de “Verwerkelijking van de Dao” wordt genoemd,

is er niets te verwerkelijken

We spreken alleen van “Verwerkelijking van de Dao”

om aan te geven dat iemand door inzicht

het normale bestaan getranscendeerd heeft.

Alleen wie dit werkelijk verinnerlijkt heeft

kan de wijsheid van de Dao verspreiden


14. Degenen met het hoogste inzicht argumenteren niet

Degenen met minder inzicht kunnen dit niet laten

Degenen die de hoogste Deh beheersen

hechten er niet aan en tonen deze niet

Degenen die de Deh in mindere mate beheersen

zijn er aan gehecht en lopen er mee te koop

Zij die zich hechten aan het bereikte en er zich op voorstaan

beheersen niet de principes van de Dao en de Deh


Deel drie Oorzaken van de vervreemding van de Dao

{Naar ik heb waargenomen zijn er in deze verzen sterke overeenkomsten met vooral de

Nei Yeh; invloed van het Boeddhisme vinden we in het laatste vers}.


15. De mensen bereiken het zien van de Dao niet

omdat het Hart misleid is

Misleiding van het Hart

betekent dat de Geest onzuiver is


16. Door deze onzuiverheid

wordt men aangetrokken

tot de '10.000 vormen'

Door deze aantrekkingskracht

ontstaan begeerte en verlangen


17. Door begeerte en verlangen

ontstaan spanningen en zorgen

Deze leiden tot verwarde gedachten

en die tot bitterheid en ellende

in Hart en lichaam


18. Dan vervalt men tot onzuiverheid

Opeenvolgende levens zullen elkaar opvolgen als golven

Men verzinkt in de oceaan van ellende

Het zien van de Dao wordt in alle eeuwigheid niet bereikt


Slotvers

19. Zij dit dit alles (werkelijk) begrijpen

komen tot inzicht in hun ware natuur

Zij die het Zelf verwerkelijken

verkeren voor altijd in de staat van

Zuivere Leegte en Innerlijke Stilte